Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden "For my dogs Benelux" nr. 1506

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Persoonsgegevens

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met

een overeenkomst op afstand en deze producten door de ondernemer worden geleverd of door een derde

partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

3. Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,

bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

4. Dag: kalenderdag.

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand.

6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten

in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand.

7. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese

modelformulier voor herroeping, zie pagina 5.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: For my dogs Benelux

Vestigingsadres: Brinkweg 11-i,7691 PE Bergentheim

Telefoonnummer: 06-14020228

E-mailadres: info@FormydogsBenelux.nl

KvK-nummer: 32096289

Btw-identificatienummer: NL172710492B02

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand

gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de

consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij de

ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden

2

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat

de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische

weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op

een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs

niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de

Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing

zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van

tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Ondernemer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen, maar

nimmer met terugwerkende kracht.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving

is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen

zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het

voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod d.m.v. de betreffende

factuur. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument

de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemeroorganisatorische maatregelen ter

beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de

consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheids-maatregelen in acht

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een

bedenktijd maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument

vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument

aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer

mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft

geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag

waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

3

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de zichttermijn

1. Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het

product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van

het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en

inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een

manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet

voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn

door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de

consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet

als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in

elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in

originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet

heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te

dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van

rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument ontvangt, stuurt hij na ontvangst van deze

melding een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt de betalingen van de consument, overeenkomstig de factuur aan de consument,

binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de ondernemer het product heeft ontvangen. . Tenzij de

ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft

ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip

eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling het rekeningnummer waarop het bedrag was bijgeschreven.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de volgende producten:

a. die overeenkomstig de specificaties van de consument werden gefabriceerd;

b. die het karakter van gezondheids- of hygiënebescherming hebben;

c. waarvan de verpakking is verzegeld en de verzegeling na de levering werd verbroken;

d. die afgeprijsd zijn of in een actie werden aangeboden;

Artikel 11 - De prijs

1. Bij de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, worden de prijzen van de producten niet verhoogd,

behoudens prijswijzigingen als gevolg van financiële maatregelen door de overheid.

2. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3. De ondernemer is niet gebonden aan prijzen bij het sluiten van de overeenkomst op afstand, indien sprake is

van evidente onjuistheden in de prijs en/of het product. Deze kunnen optreden als vergissing of door derden,

bijvoorbeeld door beheerder server, virussen, hackers en dergelijke. Ondernemer neemt in dat geval met de

consument contact op.

4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW. en excl. verzendkosten.

4

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt

nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de

ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of

producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan

waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de

uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de

ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij

een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een

bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30

dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de

overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft

onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van

bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Betaling

1. Betaling wordt gelijkertijd bij de bestelling op afstand verlangd.

2. De wijze van betalen is opgenomen in de bestellingprocedure van de webshop..

Artikel 15 - Persoonsgegevens

1. Ondernemer zal de gegevens van de consument uitsluitend vastleggen t.b.v. de administratieve

2. Ondernemer handelt overeenkomstig de Privacywetgeving.

3. Ondernemer zal de gegevens nimmer aan derden verstrekken.

Artikel 16 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking

hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de

consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de

consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.